FAQ

FAQ

Zawartość wapnia w kredzie węgolwej jest cyklicznie badana laboratoryjnie w OSChR Wyniki badań wykazują:

40% CaO (tlenek wapnia) -forma wapnia przeliczeniowa

Możemy wyliczyć zawartość węglanu wapnia (CaCO3) i czystego składnika (Ca) w kredzie węglowej:

40%Ca0 x1,78 = 71,2% CaCO3

(węglan wapnia) – forma wapnia faktycznie występująca w nawozie 40%Ca0 x0,715 = 28,6% Ca (wapń – czysty składnik) K
Intensywność nawożenia kredą węglową (i dawkę) należy określić w oparciu o badania pH i zasobności gleby (zasobność gleby w wapń Ca) i zapotrzebowanie roślin uprawnych na wapń (Ca) przy uwzględnieniu zakładanego plonu.

Kredę węglową stosuje się raz na 3-4 lata w średniej dawce 1-1,5Uha.

Jeśli gleba nie wymaga pilnego odkwaszenia – można dawkę nawozu zmniejszyć do 0,5-1t/ha i stosować ją co roku (utrzymanie odczynu pH na właściwym poziomie i utrzymanie zasobności gleby w wapń (Ca) na poziomie średnim lub wysokim.

Kiedy zakwaszenie gleby jest znaczne (pH 2-4) a zasobność w wap (Ca) b.niska – należy zastosować wyższe dawki kredy węglowej np.2,5-3Uha i zabieg nawożenia powtórzyć za rok (wskazana jest konsultacja ze specjalistą Organicalc i ustalenia programu nawożenia)
Odczyn p gleby powinien oscylować na poziomie 6,5-7,2 dla większości upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych, a zasobność gleby w wapń na poziomie średnim lub wysokim.

W uprawie warzyw – zasobność gleby w wapń (Ca) określa się laboratoryjnie tzw.metodą ogrodniczą (mgCa/ 1000m1 gleby) przy czym różne uprawy preferują różne poziomy wapnia w glebie jednak nie mniej niż 1000-1400mg Ca/1000mi gleby)

wysokoreaktywna kreda węglowa wprowadza do gleby dużą dawkę wapnia, który będzie dość łatwo i szybko pobierany przez rośliny uprawne.Jednakże pod warunkiem, że:

zostanie on wymieszany z glebą możliwie szybko po wysianiu

dawka kredy węglowej nie będzie zbyt mała ani zbyt duża

wilgotność gleby w warstwie korzeniowej będzie odpowiednia (zbyt mało wody – brak pobierania składników z gleby przez korzeń, zbyt duże ilości wody mogą wymywać wapń z gleby)

Gdy trzeba zwiększyć zasobność gleby w wapń (Ca), zalecamy zwiększyć dawkę kredy węglowej i skontaktować się ze specjalistą Organicalc by skorygować program nawożenia.
Producentem i dystrybutorem kredy węglowej jest Polska firma Organicalc Sp. Z o.o.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.kredaweglowa.pl gdzie na mapce Polski można sprawdzić rozmieszczenie wszystkich dystrybutorów nawozu, handlowców, agentów handlowych i doradców.

Organicalc Sp. z 0.0. dostarcza kredę węglową do gospodarstw na terenie całego kraju.

W przypadku konieczności indywidualnych warunków dostawy (nie standardowy termin I ilość) prosimy o bezpośredni kontakt tel. z biurem, lub przez info-linię (dostępne na stronie www.kredaweglowa.pl)
Zastosowanie ustalonej dawki kredy węglowej do gleby o zbadanym poziomie próchnicy zasila ją w substancje humusowe.

Wspomaganie nawożenia doglebowego innymi preparatami zwierającymi kw.próchnicowe czy Efektywne Mikroorganizmy będzie korzystne o ile zastosowane zostaną zgodnie z instrukcją producenta.
Czemu warto zdecydować się na zakup kredy węglowej, skoro są tańsze nawozy wapniowe?

Kreda węglowa jest FAKTYCZNIE kredą jeziorna (miękkim, porowatym i stosunkowo młodym minerałem z okresu KREDOWEGO) w odróżnieniu od starszych o 50-100miln lat, skalnych dolomitów i węglanów (z okresu JURY i TRIASU)

przydatność i efektywność prawdziwego nawozu KREDOWEGO (jakim jest kreda węglowa) w nawożeniu jest dużo większa od starszych, twardych i niskoreaktywnych dolomitów i innych skalnych węglanów wapnia

nawóz kreda węglowa jest cyklicznie (co kwartał) badany laboratoryjnie pod kątem zawartości węglanu wapnia, substancji organicznej, wilgotności i wykluczenia obecności metali ciężkich. Wyniki są publikowane na stronie www.kredaweglowa..pl. Nabywca ma pewność, że deklarowany skład nawozu jest faktyczny i może go sprawdzić laboratoryjnie. Aby właściwie porównać skład nawozu zalecamy zlecić badania w dowolnej OSC, tymi samymi metodami co badania Organicalc.

Partie kredy mają wysoką zawartość wapnia (40%Ca0 = 71,2%CaC03) potwierdzona laboratoryjnymi.

Obecność kwasów próchnicowych (humusowych, fulwowych i humin), węgla organicznego i mikroelementów.

Surowiec (pokład kredy pojeziornej) jest precyzyjnie wydobyty i z dużą starannością przygotowany do łatwego wysiewu na pole. Istotne jest uziarnienie, rozdrobnienie surowca, przesianie materiału przy ciągłym kontrolowaniu wilgotności.

Dostarczony przez Organicalc nawóz jest zgodny z deklarowanym składem partii i nie sprawia trudności przy rozsiewie (pod warunkiem stosowania się do zaleceń producenta)

Organicalc Sp. z 0.0. kontroluje usypliwość i wilgotność nawozu. Pozwala to na bezproblemową aplikację nawozu na pola (rozsiewacze taśmowe) gwarantując równomierne pokrycie pola i zadowalająca szerokość rozsiewu przy stosunkowo niewielkim rozkurzu.

Nawóz nie wchodzi w agresywne reakcje z rozsiewaczami i maszynami rolniczymi, a czyszczenie maszyn i urządzeń po rozsiewie nie nastręcza specjalnych trudności.

Kreda węglowa jest nawozem unikatowym, o kilku bardzo istotnych funkcjach (skutecznie reguluje odczyn pH gleby, stymuluje życie biologiczne w glebie, użyźnia warstwę korzeniową, poprawia strukturę i retencje gleby, reguluje gospodarkę jonową w glebie, wprowadza dużą dawkę wapnia, zwiększa plonowanie i rentowność uprawy, poprawia wigor i zdrowotność roślin a także niweluje skutki uciążliwej suszy)

Organicalc Sp. Z 0.0. Wraz z nawozem oferuje swoim klientom doradztwo w zakresie nawożenia i serwis po sprzedażowy – poprzez stały kontakt z naszymi handlowcami, agentami, doradcami terenowymi i partnerami

Klienci Organicalc mogą liczyć także na wsparcie z zakresu pobierania prób glebowych, badań gleby i kartografii (mapy), zaleceń nawozowych, zmiennego dawkowania nawozów, precyzyjnego rolnictwa (nawigacje rolnicze Trimble) oraz z zakresu profesjonalnego wsparcia precyzyjnego rolnictwa (monitoring aktywności biologicznej gleby, intensywności fotosyntezy, monitoring temp. i sumy opadów na konkretnym polu, foto satelitarne, satelitarne dane archiwalne do 12lat wstecz)
Ilość kredy węglowej do wysiewu najlepiej dostosować w oparciu o wyniki badania gleby (odczyn pH i zasobność w Ca). Wybierając dawkę warto wziąć pod uwagę klasę agronomiczną gleby (na cięższe ziemie więcej – na lżejsze mniej) i wymagania uprawianych roślin.

1/ha kredy węglowej jest średnią dawką zalecaną przez producenta na okres 3-4lat. W razie potrzeby można dawkę tę zwiększyć do 2-3 a nawet 4l/ha jednakże należy pamiętać o dużej zawartości węglanu wapnia w nawozie (71%CaCO3 tj.40%cCaO) oraz o tym, ze są rośliny wrażliwe na duże ilości wapnia aplikowane jednorazowo do gleby (ogórek gruntowy, ziemniak ((parch))
Kreda węglowa jest faktycznie kredą pojeziorna, miękkim, porowatym węglanem wapnia w 85% to kalcyt wytworzony w strukturach geologicznych w erze Mezozoicznej w okresie KREDOWYM (150mln lat temu), a niektóre źródła podają że jeszcze później (w erze kenozoicznej w okresach Paleogeńskim i Neogeńskim: 60-25min lat temu).Reaktywność kredy węglowej w glebie wynosi blisko 100% ( w odróżnieniu od starych i twardych węglanów wapnia (skały wapienne, dolomity – 350-200mln lat temu), których reaktywność jest wyraźnie niższa.

Reaktywność w warunkach laboratoryjnych powinno określać się w kwasie cytrynowym który najlepiej imituje środowisko glebowe, Dużym nadużyciem jest badanie reaktywności nawozów wapniowych np. w mocniejszych kwasach solnym czy siarkowym (w takim układzie nawet reaktywność dolomitu będzie wysoka a może nawet wyniesie blisko lub 100% co nie jest informacją prawdziwą)Reaktywność kredy węglowej potwierdzona laboratoryjnie:

Kreda węglowa: 96,88%
Ilość kredy węglowej do wysiewu najlepiej dostosować w oparciu o wyniki badania gleby (odczyn pH i zasobność w Ca). Wybierając dawkę warto wziąć pod uwagę klasę agronomiczną gleby (na cięższe ziemie więcej – na lżejsze mniej) i wymagania uprawianych roślin.

1/ha kredy węglowej jest średnią dawką zalecaną przez producenta na okres 3-4lat. W razie potrzeby można dawkę tę zwiększyć do 2-3 a nawet 4l/ha jednakże należy pamiętać o dużej zawartości węglanu wapnia w nawozie (71%CaCO3 tj.40%cCaO) oraz o tym, ze są rośliny wrażliwe na duże ilości wapnia aplikowane jednorazowo do gleby (ogórek gruntowy, ziemniak ((parch))
W przypadkach uzasadnionych (zbyt niskie pH, zbyt mała zasobność gleby w wapń) zaleca się stosowanie kredy węglowej w okresie letnim i wiosennym, a także pogłównie bez mieszania z glebą. Termin i wielkość dawki nawozu warto skonsultować z doradcą Organicalc. Kredę węglową należy stosować zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą. Najlepszym okresem do wapnowania gleb w Polsce jest okres pożniwny, jesienny, na ściernisko, po zbiorze plonów. Wskazane jest zmieszanie nawozu z warstwa orną gleby (zabiegi agrotechniczne).Co trzeba wiedzieć o stosowaniu kredy węglowej razem z obornikiem.

Zastosowanie jednocześnie wapna nawozowego i obornika/gnojowicy skutkować będzie zablokowaniem fosforu i stratą cennego azotu.

W związku z tym, zaleca się aplikację kredy węglowej zrobić jesienią a obornika czy gnojowicy na wiosnę (lub odwrotnie). Jeśli kreda węglowa i obornik mają być zastosowane w nawożeniu w tym samym sezonie – zaleca się zabiegi wykonać co najmniej w czterotygodniowym odstępie czasu (np. w układzie: obornik – orka (uprawa) — kreda węglowa)

W przypadku bardzo niskiego odczynu pH gleby, zaleca się nie odkładać zabiegu wapnowania i mimo wszystko zastosować kredę węglową wraz z nawozem organicznym.

Efekt takiego zabiegu będzie korzystniejszy od prowadzenia uprawy na zbyt kwaśnym stanowisku.
Oprócz dużej ilości atomowego węgla organicznego, w kredzie węglowej znajdziemy wielkocząsteczkowe związki koloidalne takie jak kw.humusowe, fulwowe czy huminy. Te cenne kwasy próchnicowe wchodząc w reakcje chemiczne węglanem wapnia tworzą humiany i fulwiany wapnia.

Kreda węglowa zawiera w swoim składzie znaczną ilość, naturalnie występującej w niej materii organicznej. Jest to materia organiczna pochodzenia roślinnego na różnym etapie humifikacji i wielu innych procesów próchniczo twórczych.

W kredzie węglowej, poziom substancji organicznej waha sie od 7,5 — 18% (?)

jest systematycznie monitorowany przez producenta (potwierdzone badaniami lab.)

Stosując kredę węglową w nawożeniu roślin, wprowadzamy do gleby dużą dawkę wapnia i węgiel organiczny (zawarty w kwasach humusowych). Regulując w ten sposób odczyn pH i pobudzając aktywność biologiczną gleby, poprawiamy wykorzystanie gleby, poprawiamy wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny uprawne i zwiększamy udział próchnicy glebowej. To skolei zwiększa retencje glebową, zatrzymuje wilgoć w warstwie korzeniowej i ogranicza wypłukiwanie N,P,K. W tej sytuacji uzasadnione jest stosowanie mniejszych dawek nawozów mineralnych w nawożeniu nawet o 20-30%. Do wód gruntowych, rzek i morza Bałtyckiego trafia wówczas, zdecydowanie mniej związków azotu i fosforu pochodzenia rolniczego, co ma zbawienny wpływ na środowisko naturalne. Kreda węglowa to ekologiczny nawóz wapniowy o zbawiennym działaniu na gleby zdegradowane nadmierna chemizacją, skuteczny biostymulator i środek do rekultywacji gruntów.

Kreda węglowa z kwasami humusowymi reguluje skutecznie odczyn pH gleby i pobudza aktywność mikroorganizmów glebowych. Te funkcje biostymulujące i zwiększające siłę rodną gleby pozwalają poprawić udział próchnicy glebowej i retencje (zdolność utrzymania wilgoci i składników pokarmowych rozpuszczonych w wodzie). Ogranicza to wymywanie głownie potasu, azotu, magnezu — co poprawia odżywienie, wigor i kondycje roślin. Optymalnie odżywiona plantacja wyraźnie lepiej znosi okresowe susze i inne stresy wegetacyjne (przymrozki, zalania, gwałtowne burze czy stresy chemizacyjne)

Organicalc jest zleceniodawcą wielu badań laboratoryjnych i polowych dotyczących unikatowych środków wapnujących takich jak Organicalc czy kreda węglowa. Badania i doświadczenia są prowadzone głównie w OSChR (Warszawa-Wesoła, Olsztyn, Bydgoszcz) , na wyższych uczelniach rolniczych (Olsztyn, Poznań, Lublin), instytutach IUNG Puławy i Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, w Gospodarstwach Rolnych i Sadowniczo-Warzywniczych. Badane są systematycznie zawartości, skład i wpływ związków występujących w oferowanych nawozach na procesy glebowe, plonowanie roślin i wartości prozdrowotne plonu. O wynikach badań i wnioskach – będziemy informowali na bieżąco.