Kreda węglowa logo

Ogólne warunki sprzedaży nawozu Kreda Węglowa

1. Niniejsze ogólne warunki umowy regulują relacje stron powstałe w wyniku zamówienia przez odbiorców nawozu Kreda Węglowa, zwanego dalej „Produktem”.
2. Sprzedawca oświadcza, że dysponuje nawozem mineralno-organicznym Kreda Węglowa.
3. Sprzedawca oświadcza, że nawóz stanowi jego własność oraz, że – według jego wiedzy – wolny jest od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
4. O ile strony nie postanowiły inaczej w drodze pisemnej realizacja zamówienia następuje zgodnie z terminem podanym na zamówieniu. Przy czym nie krótszym niż 14 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zapewnia załadunek Produktu na swój koszt.
6. Kupujący  jest zobowiązany niezwłocznie przy odbiorze Produktu przed rozładunkiem sprawdzić jego jakość oraz wagę.
7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, wadliwości dostarczonego przez Sprzedawcę Produktu, Kupujący  zobowiązany jest niezwłocznie drogą telefoniczną powiadomić o tym Sprzedawcę, a następnie sporządzić protokół reklamacyjny w formie pisemnej i dostarczyć go skutecznie Sprzedawcy na adres;
8. W razie braku reklamacji w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wydania Produktu (bądź danej jego partii) przyjmuje się, że nie stwierdzono żadnych wad.
9. Podstawą reklamacji dotyczącej jakości dostarczonych do Kupującego  Produktów, mogą być tylko te Produkty, które pozostaną postawione do dyspozycji Sprzedawcy i nie noszą znamion uszkodzeń mechanicznych.
10. Strony ustalają, ,że reklamacja co do jakości  i ilości Produktu zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia.
11. Wydanie Produktu  następować będzie w magazynie Sprzedawcy lub bezpośrednio u podmiotu wskazanego w zamówieniu.
12. Kupujący  (w zależności od miejsca wydania) stwierdza odbiór Produktu przez podpis upoważnionej osoby na fakturze VAT, i  na dowodzie WZ lub liście przewozowym.
13. Z chwilą wydania Produktu, na Kupującego przechodzą wszystkie ryzyka w tym przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
14. Jeżeli Kupujący  dokonuje zakupu większego niż 24 tony, zobowiązany jest do dokonania przedpłaty lub zapłaty faktury Vat w terminie za pierwsze zamówienie (24 tony). Dopiero wówczas nastąpi realizacja kolejnego zamówienia.
15. Sprzedawca ma prawo wstrzymania sprzedaży i dostaw w przypadku zaległości w zapłacie wymagalnych faktur VAT.
16. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i wydanego  Produktu, aż do uiszczenia zapłaty. Przeniesienie własności Produktu na Kupującego następuje pod warunkiem uiszczenia  należności całości ceny (art. 589 KC ). Kupujący do czasu całkowitej zapłaty ceny za Produkt obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Kupujący  obowiązany będzie do jej naprawienia.
17. Wpłaty zobowiązań Kupującego  będą następować na rachunek bankowy Sprzedającego  wskazany w zamówieniu chyba, że Sprzedawca wskaże na fakturze VAT inny  rachunek bankowy.
18. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania należności na rachunku Sprzedawcy.
19. Każda zapłata zostanie zarachowana na należności wynikające z najdalej wymaganych faktur VAT oraz koszty uboczne w tym ewentualne odsetki.
20. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej o:
1. zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy pod rygorem uznania, że korespondencja dostarczana na adres wskazany w zamówieniu jest skutecznie doręczona,
b) zmianę danych osób uprawnionych do jego reprezentowania.
1.
c) wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach uzasadniających wszczęcie takiego postępowania;
d) zmianie stanu prawnego firmy, jej nazwy, właścicieli lub wspólników;
e) zmianie wpływającej na jakość pozostawionych zabezpieczeń (np. sprzedaż dóbr mogących pokryć ewentualne zobowiązania)  oraz prowadzonej egzekucji z jego majątku,
f) zmianie adresu dostawy- wydania Produktu, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym  wydaniem.. W przeciwnym razie będzie miał zastosowanie pkt. 24 OWS.
21. W przypadku  niedotrzymania  zobowiązania o którym  mowa w pkt. 19 ppkt. i-iii, 14 dni przed dniem dostawy określonym  przez Sprzedawcę, Kupujący zwróci Sprzedawcy wszystkie koszty powstałe w związku tym zaniechaniem oraz zobowiązany będzie do naprawienia ewentualnej szkody.
21. Kupujący  zobowiązuje do pisemnego poinformowania Sprzedawcy o osobach oraz zmianach w składzie osobowym osób upoważnionych do odbioru Produktów i faktur VAT lub zwykle dokonujących takiego odbioru. W przypadku braku zawiadomienia o zmianach strony przyjmują, że Produkt został odebrany przez osobę działającą w imieniu Kupującego, jeżeli ta osoba wykonuje czynności w siedzibie lub lokalu Kupującego.
21. Wszelkie zmiany i uzupełnienia zamówienia wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
21. Wszelkie załączniki do niniejszych OWS stanowią ich integralną część.
21. Kupujący pokryje wszelkie koszty związane z wyprodukowaniem,   transportem oraz wszelkie inne poniesione przez Sprzedawcę koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia w przypadku rezygnacji z zamówienia w trakcie jego realizacji lub niewywiązania się z zapisów niniejszej umowy.  Zwrot kosztów nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Sprzedawcę.
21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
21. Kupujący  podpisując dokument  WZ list przewozowy, umowę  lub zamówienie uznaje tym samym należność(kwotę) opisaną w umowie, zamówieniu lub w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT  za bezsporną co do kwoty, terminu płatności i wymagalną w terminie opisanym w umowie, zamówieniu lub fakturze VAT. W przypadku rozbieżności pomiędzy umową a fakturą VAT co do terminów płatności przyjmuje się termin określony w umowie.
21. Kwestie sporne wynikające z zamówień rozwiązywane będą przez Strony polubownie na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.